Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boomkwekerij de Laurier 

 
Artikel 1 Definities    

  1. Boomkwekerij de Laurier is een eenmanszaak die gespecialiseerd is in de teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond en in de teelt van potplanten onder glas.  
  2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘consument’ verstaan: de koper, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘zakelijke klant’ verstaan: de koper, natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
  4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘koper’ verstaan: de natuurlijke en rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke personen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die producten koopt van Boomkwekerij de Laurier.  
  5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Boomkwekerij de Laurier en koper, een en ander in meest ruime zin.  
  6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘producten’ verstaan: alle door Boomkwekerij de Laurier aan koper geleverde goederen. 
  7. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘website’ verstaan: de website www.laurierkweker.nl, en alle websites die Boomkwekerij de Laurier exploiteert waarop zij producten aanbiedt.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden  

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot producten zoals omschreven in artikel 1 lid 6 van deze algemene voorwaarden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle websites, domeinen, merken en platformen die Boomkwekerij de Laurier exploiteert.
  3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Boomkwekerij de Laurier overeengekomen.  
  4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
  5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van koper.  
    

Artikel 3 De overeenkomst  

  1. Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
  2. De koper kan contact opnemen met Boomkwekerij de Laurier via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden producten.  
  3. Koper kan bestellingen doen op de website(s). De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het plaatsen van een bestelling. 
  4. Als Boomkwekerij de Laurier een bevestiging naar koper stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Boomkwekerij de Laurier kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst  

  1. Boomkwekerij de Laurier draagt er zorg voor om de kwaliteit en uniformiteit van de producten zo hoog mogelijk te houden. 
  2. Boomkwekerij de Laurier heeft het recht bepaalde werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld het leveren van producten en/of het aanleggen van de tuin te laten verrichten door derden.
  3. Bij het inschakelen van derden zal Boomkwekerij de Laurier de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot koper redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met koper overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van koper, en zullen door Boomkwekerij de Laurier worden doorbelast aan koper.    
  4. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boomkwekerij de Laurier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boomkwekerij de Laurier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boomkwekerij de Laurier zijn verstrekt, heeft Boomkwekerij de Laurier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.  
  5. Koper draagt er zorg voor dat Boomkwekerij de Laurier zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien koper zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
  6. Indien voor de uitvoering een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Boomkwekerij de Laurier hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Boomkwekerij de Laurier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.  
    

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst  

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, Boomkwekerij de Laurier en koper tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.  
  2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  
  3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Boomkwekerij de Laurier op en is voor de koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  
  4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Boomkwekerij de Laurier en koper zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.  

 
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

  1. Boomkwekerij de Laurier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Boomkwekerij de Laurier goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichtingen zal tekortschieten.  
  2. Voorts is Boomkwekerij de Laurier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
  3. Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Boomkwekerij de Laurier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

 

Artikel 7 Annulering  

  1. Annulering van de overeenkomst na het plaatsen van de bestelling is niet mogelijk, tenzij er nog geen orderbevestiging is gestuurd. 
  2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Boomkwekerij de Laurier.  
  3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.  

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling  

  1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.  
  2. De bedragen in de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. 
  3. De transportkosten voor de bestelling worden berekend bij het afronden van de betaalprocedure. De transportkosten komen voor rekening van koper. 
  4. Boomkwekerij de Laurier heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
  5. Boomkwekerij de Laurier is gerechtigd bij (online) verkoop van producten een minimum van 100% vooruitbetaling te verlangen. 
  6. Betaling kan geschieden via:
   1. iDeal
  7. Na afronden van de betaling zal de bestelling definitief zijn. 
  8. Indien een door de koper besteld product niet voorradig blijkt te zijn, is Boomkwekerij de Laurier gerechtigd het gedeelte van de bestelling te leveren dat wel voorradig is. Of is Boomkwekerij de Laurier gerechtigd om de bestelling te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. In onderhavige geval zal Boomkwekerij de Laurier de klant hiervan zo spoedig mogelijk na bestelling op de hoogte brengen. 
  9. De betaalkosten voor de beschikbaar gestelde betalingsmethode komen voor rekening van Boomkwekerij de Laurier. 
  10. Koper heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Boomkwekerij de Laurier mede te delen.  
  11. Het is niet mogelijk voor koper om in termijnen te betalen.
  12. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Koper is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  
  13. Indien Boomkwekerij de Laurier besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is koper, naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

  1. Het eigendom van de door Boomkwekerij de Laurier geleverde goederen gaat op grond van art. 3:92 Burgerlijk Wetboek niet eerder over op koper dan na betaling van alle door Boomkwekerij de Laurier gefactureerde bedragen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van koper uit de koopovereenkomst of andere overeenkomsten.
  2. Boomkwekerij de Laurier is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen. In dat geval is koper verplicht Boomkwekerij de Laurier daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen. De kosten die met het terugnemen van de verkochte goederen verband houden komen voor rekening van koper.
  3. Koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van de verkoper te bewaren. 
  4. Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze niet uitplanten c.q. in de grond verankeren en mag koper deze niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen.

Artikel 10 Levering en transport

  1. Boomkwekerij de Laurier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen.
  2. Boomkwekerij de Laurier zal de bestelling op een door haar te bepalen wijze bij de koper (doen) afleveren op het door de koper aan Boomkwekerij de Laurier kenbaar gemaakte adres. 
  3. De verplichting tot levering/transport ontstaat pas op het moment dat het volledige verschuldigde bedrag door Boomkwekerij de Laurier is ontvangen. 
  4. De levertermijn van Boomkwekerij de Laurier is afhankelijk van de bestelling.  
  5. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of periode. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien de verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.
  6. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dient koper contact op te nemen met Boomkwekerij de Laurier via e-mail [email protected], en wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. 
  7. Indien de bestelling door zakelijke klant is geplaatst, gaat bij de levering het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
  8. Indien de producten na het verstrijken van de levertijd voor koper beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.  

 

Artikel 11 Herroepingsrecht en terugbetaling 

  1. Indien de bestelling is geplaatst door consument, kunnen producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het door consument betaalde bedrag exclusief transportkosten wordt binnen veertien dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort. Consument is gedurende deze veertien dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien consument besluit de producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Boomkwekerij de Laurier dit dan ook na te laten.  
  2. Consument kan het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van consument. 
  3. Zodra de producten retour zijn ontvangen door Boomkwekerij de Laurier, zal Boomkwekerij de Laurier overgaan tot terugbetaling.
  4. De consument kan geen beroep op zijn herroepingsrecht doen, indien het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd of snel kan bederven of verouderen. 
  5. Boomkwekerij de Laurier kan de navolgende producten uitsluiten van retournering: producten die op maat gemaakt zijn en/of producten die op maat zijn besteld.
  6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
    

Artikel 12 Aansprakelijkheid  

  1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde product heeft. Boomkwekerij de Laurier is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  2. Koper is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Boomkwekerij de Laurier is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien koper onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.  
  3. De aan koper gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Boomkwekerij de Laurier nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft koper geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Boomkwekerij de Laurier enige vergoeding verschuldigd jegens koper. 
  4. Boomkwekerij de Laurier is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Boomkwekerij de Laurier verleent koper de bevoegdheid aan Boomkwekerij de Laurier om, als een door Boomkwekerij de Laurier ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens koper te aanvaarden. 
  5. Boomkwekerij de Laurier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
  6. Boomkwekerij de Laurier is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website(s).  
  7. Boomkwekerij de Laurier kan niet aan zijn gepubliceerde prijs worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijs, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
  8. Boomkwekerij de Laurier is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.  
  9. Koper vrijwaart Boomkwekerij de Laurier voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de diensten.  
  10. Indien Boomkwekerij de Laurier aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door koper is opgelopen, betaald of gelden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Boomkwekerij de Laurier met betrekking tot haar diensten. 
  11. De aansprakelijkheid van Boomkwekerij de Laurier is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Boomkwekerij de Laurier niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door koper betaalde bedrag. 
  12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien    sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Boomkwekerij de Laurier.
  13. Overeenkomst artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden is Boomkwekerij de Laurier niet aansprakelijk voor enig schade ontstaan aan producten tijdens het transport hiervan indien de betreffende producten besteld is/zijn door de zakelijke klant. 
  14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  
    

Artikel 13 Overmacht  

  1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Boomkwekerij de Laurier waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.  
  2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Boomkwekerij de Laurier zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Boomkwekerij de Laurier, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, overheidsmaatregelen en epidemieën/pandemieën of anderszins binnenlandse onrusten.  
  3. Indien ten gevolge van overmacht de overeenkomst door de verkoper niet kan worden nagekomen, dan moet de verkoper de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
  4. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. Daarnaast zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.
  5. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Boomkwekerij de Laurier overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Boomkwekerij de Laurier heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst. 

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden 

  1. Onder In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zal de ene partij de andere partij schriftelijk omtrent de onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.
  2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel 21 bevoegde rechter wenden.

Artikel 15 Garantie 

  1. Boomkwekerij de Laurier biedt een aangroei garantie van één maand. Hierbij is de koper verplicht om de online handleiding in acht te nemen. Zie https://laurierkweker.nl/hoe-laurier-oogsten-en -verzorgen/
  2. De consument kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van:
 1. Het niet op juiste wijze planten, snoeien of verzorgen van de geleverde plant en/of boom en/of struik;
 2. Normale slijtage of verkleuring;
 3. Onoordeelkundig gebruik
 4. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
 5. Wijzingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
 6. Schade veroorzaakt door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, vorst of andere extreme weersomstandigheden. 
  1. De koper dient Boomkwekerij de Laurier de mogelijkheid te geven om het beroep op de aangroei garantie te onderzoeken. 
  2. De garantie houdt in dat Boomkwekerij de Laurier de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Indien er geen vervangend product meer kan worden geleverd ontvangt de consument de koopprijs terug. 
  3. Gebreken dienen schriftelijk bij Boomkwekerij de Laurier te worden gemeld.  
  4. De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
  5. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.
  6. Klachten dienen bovendien op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het product kan controleren.
  7. Een klacht dient ten minste te bevatten:
 1. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
 2. De opslagplaats van het product, waar de klacht betrekking op heeft;
 3. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door de verkoper         

                  geleverde en door de koper afgekeurde producten dezelfde zijn.

  1. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering. 
  2. Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid conform lid 5 van dit artikel aan de verkoper te melden.
  3. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht. 

 

Artikel 16 Reclame 

  1. Koper is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn na ontvangst te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de overeenkomst is bepaald.  
  2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie door de consument geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien werkdagen na ontvangst van de diensten schriftelijk aan Boomkwekerij de Laurier te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Voor de zakelijke klant geldt een termijn van vijf dagen, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
  3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie door de consument geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Boomkwekerij de Laurier overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.  Voor de zakelijke klant geldt hier een termijn van veertien dagen. 

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens  

  1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Boomkwekerij de Laurier kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 18 Intellectuele eigendom 

  1. Boomkwekerij de Laurier behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.  
  2. Koper garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Boomkwekerij de Laurier van gegevens. Koper zal Boomkwekerij de Laurier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.   

Artikel 19 Klachtenregeling 

  1. Indien koper een klacht heeft dient koper dit schriftelijk te zenden aan [email protected]

Artikel 20 Identiteit van Boomkwekerij de Laurier

  1. Boomkwekerij de Laurier is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77436121 en draagt btw-identificatienummer NL003194385B50. Boomkwekerij de Laurier is gevestigd aan Beeksweg 7 (5927PX) te Boekend. 
  2. Boomkwekerij de Laurier is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de website www.laurierkweker.nl

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

  1. Op de rechtsverhouding tussen Boomkwekerij de Laurier en haar koper is Nederlands recht van toepassing. 
  2. Alle geschillen die tussen Boomkwekerij de Laurier en koper mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.